PRODEJNA JE JIŽ ZAVŘENA, PRO VÝDEJ OBJEDNÁVEK NÁS KONTAKTUJTE!

Obchodní podmínky- půjčovna

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky pronájmu („OPP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy uzavřené s Michal Hejný , IČO: 08931518, se sídlem Krušovice, Nová 140, PSČ 27053 („pronajímatel“).

1.2. Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je pronajímatel oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být nájemci oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může nájemce nájemní smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 11.2 OPP.

1.3. Veškeré nabídky učiněné pronajímatelem až do podpisu příslušné nájemní smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou pronajímatelem výslovně písemně potvrzeny.

2. Pojmy

2.1. Pronajímatel je společnost, která je vlastníkem zařízení a která toto zařízení pronajímá.

2.2. Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která najímá do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání movité věci od pronajímatele.

2.3. Movitá věc („zařízení“) je pracovní stroj, příslušenství a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci zařízení v uzavřené nájemní smlouvě a předávacím protokolu.

2.4. Nájemné je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené nájemní smlouvy. Splatnost je určena na den ukončení nájemné smlouvy, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

2.5. Nájemní smlouva je smlouva, která se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání. Změny a doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny pouze ve formě písemného dodatku se souhlasem obou smluvních stran. Tyto OPP mohou být aplikovány i na smlouvy o výpůjčce nebo jiný podobný smluvní typ. V takovém případě se úprava OPP použije přiměřeně danému smluvnímu typu.

3. Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

3.1. Pronajímatel předá nájemci na základě uzavřené nájemní smlouvy zařízení definované v nájemní smlouvě.

3.2. Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem, které jsou smluvní strany povinný potvrdit v předávacím protokolu podepsaném pověřenou osobou. Předávací protokol obsahuje další údaje o zařízení, jako např. popis technického stavu, specifikaci mazadel a náplní, aj. Nájemce současně se zařízením převezme návod k obsluze a jiné příslušenství a dokumenty potřebné k provozu konkrétního typu zařízení. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, je zařízení předáváno v provozovně pronajímatele, v němž se nachází sídlo nájemce. Veškeré náklady na přepravu zařízení z a do místa provozovny pronajímatele hradí nájemce bez ohledu na skutečnost, která strana přepravu zajišťuje.

3.3. Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

4. Provoz zařízení

4.1. Dobou nájmu zařízení se rozumí časové rozpětí uvedené ve smlouvě, které zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět, jakož i doby oprav zařízení, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

4.2. Nájemci není povoleno přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu zařízení a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

4.3. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení neschválených pronajímatelem je zakázáno.

4.4. Nájemce nesmí povolit manipulaci se zařízením jiným než v předávacím protokolu uvedeným osobám. 

4.5. Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze, dále je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole.

5. Údržba a opravy zařízení

5.1. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části, nedohodne-li se s pronajímatelem písemně jinak.

5.2. Při poškození nebo znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou nebo čištěním. Cenu opravy určuje pronajímatel, podle rozsahu poškození.

5.3. Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na příslušnou kontaktní adresu pronajímatele, uvedenou ve smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je nájemce do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě s tím, že uvede i stručný popis poruchy. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

5.4. Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy zařízení, může pronajímatel okamžitě vypovědět smlouvu za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a těchto OPP.

6. Nájemné

6.1. Nájemné, včetně podmínek jeho úhrady, je určeno v nájemní smlouvě.

6.2. Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů), po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením nakládat. Zvýhodněné nájemné (týdenní, měsíční) lze uznat jen tehdy, dodrží-li nájemce podmínky nastavené v nájemní smlouvě. Při zkrácení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby (např. při zkrácení měsíčního nájmu se nájem počítá jako týdenní + denní).

6.3. Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci ve výši uvedené v ceníku, který je k dispozici na stránkách pronajímatele, jako jistinu poskytnuté služby. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude nájemci vrácena po ukončení smlouvy, nebude-li použita pronajímatelem k splnění dluhů nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

7. Úhrada nájemného

7.1. Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy v dohodnutých časových periodách. Každá další jednotlivá úhrada nájemného musí být nájemcem provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystaví pronajímatel a doručí ji nájemci.

7.2. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného a jiných faktur pronajímatele, např. za opravy, resp. údržbu zařízení, je nájemce povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pronajímatel je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu, a to včetně úroků z úroků ve smyslu § 1806 OZ.

7.3. Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku pronajímatele.

7.4. Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

7.5. Platby nájemného se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují platbou hotově/kartou na pobočce pronajímatele. Místem plnění pro peněžité závazky nájemce je ve smyslu § 1955 odst. 1 OZ banka, u níž má pronajímatel zřízený účet. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

7.6. Nájemce je oprávněn užívat zařízení po dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Nevrácení zařízení ke dni skončení nájmu zařízení je považováno za neoprávněné užívání zařízení a pronajímatel je za dobu neoprávněného užívání zařízení oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému původně stanovenému v nájemní smlouvě a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vrácením pronajatého zařízení, dle jednotlivých obchodních případů (objednávek).

7.7. Smluvní pokuty sjednané v OPP nemají vliv na případný nárok na náhradu škody.

8. Práva a povinnosti nájemce

8.1. Nájemce je povinen dodržovat předpisy vydané k údržbě a obsluze zařízení. V případě, že nájemce bude zamýšlet provádět úpravy zařízení, které by měly za následek snížení hodnoty pronajaté věci cestou, která odporuje návodům na obsluhu a údržbu, nesmí tyto úpravy provádět.

8.2. Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to písemnou formou.

8.3. Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. nájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení. Zařízení nesmí nájemce ani učinit předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

8.4. Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, krádeží, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za krádež, ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za krádež, škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

8.5. Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

8.6. Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v nájemní smlouvě. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby. Při předávce zařízení bude provedena jeho prohlídka.

8.7. Předávací protokol o vrácení zařízení obsahuje údaje o vráceném zařízení a příslušenství, jako např. popis technického stavu. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci pronajímatele a nájemce. Odmítne-li nájemce předávací protokol podepsat, podepíše jej pouze pronajímatel a nejméně jeden svědek, jehož identita bude uvedena na protokolu.

9. Práva a povinnosti pronajímatele

9.1. Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen mu poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého jednání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

9.2. Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

9.3. Pronajímatel může požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem na provozování tak, že hrozí vznik škody na zařízení.

9.4. Pronajímatel má právo bez předchozího oznámení provádět kontroly u nájemce, a to za účelem kontroly užívání zařízení nájemcem.

 

 

10. Doba a ukončení nájmu

10.1. Dobou nájmu zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v nájemní smlouvě, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět.

10.2. Nájemní smlouva může být ve všech případech ukončena i odstoupením od smlouvy.

10.3. Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu. O prodloužení lze žádat osobně nebo písemně, objednávku je nutno zaslat nejméně 3 dny před ukončením platnosti původní smlouvy. Je-li doba nájmu kratší než 3 dny, je nájemce povinen objednávku předat osobně pronajímateli alespoň 1 pracovní den před koncem doby nájmu, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak. Dohoda je platná po podpisu dodatku k platné a účinné nájemní smlouvě.

10.4. Pronajímatel je oprávněn jakkoli ukončit nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce. V případě, že porušení povinností nájemce může být napraveno a nájemce tak neučiní ani po obdržení výzvy k nápravě, pak je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu doručením písemného oznámení nájemci. Nemůže-li být porušení povinností dle názoru pronajímatele napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení povinností, je pronajímatel oprávněn vypovědět smlouvu bez dodatečné lhůty k nápravě. Výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení nájemci.

10.5. V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité povinnosti není pronajímatel povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

10.6. Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno zejména opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiných pronajímatelem vyfakturovaných částek, užívání zařízení v rozporu s nájemní smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jednáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména: o nájemné za nájem až do dne ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí; o veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy, např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa předání zařízení, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem; o veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy.

10.7. V případě podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za dobu od data podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy do doby skončení původní doby nájmu.

10.8. V případě, že nebude možné zařízení přemístit z místa nasazení do provozovny pronajímatele, a to z jakéhokoliv důvodu na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájemného sjednaného v nájemní smlouvě za dobu, od skončení doby nájmu stanovené nájemní smlouvou až do vrácení zařízení do provozovny pronajímatele.

10.9. V případě nevrácení zařízení ke dni ukončení nájmu je dále pronajímatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč přesahuje-li výše měsíčního nájemného 3000,- Kč, a smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč v ostatních případech. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že z důvodu přičitatelného nájemci nebude možné zařízení řádně a včas vrátit do místa předání pronajímateli.

10.10. Jakoukoliv smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

10.11. Výslovně se stanoví, že má pronajímatel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli pro účel stanovený níže. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR.

11.2. Osobní údaje o nájemci jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je nájemce poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a pronajímatelem, nebo (c) které pronajímatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu nájemce, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů nájemce, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv pronajímatele, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy nájemce za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

11.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

11.4. Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle nájemní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

12.2. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

12.3. Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

12.4. Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

12.5. Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito OPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

12.6. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit.

14.7. Tyto OPP platí ve znění uvedeném na www.peknaklasika.cz v den uzavření rámcové objednávky či nájemní smlouvy.

14.8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022.